تقويم آموزشي ترم تابستان 92
انتخاب واحد: 18 تير لغايت 22 تير
طول ترم: 22 تير لغايت 30 مرداد
تاريخ حذف اضطراري: 31 مرداد
امتحانات پايان ترم: 1 شهريور لغايت 11 شهريور

آدرس دانشگاه

آدرس ساختمان مرکزی
کرمانشاه - خیابان شریعتی - بالاتر از سراه شریعتی - روبروی بانک ملی

تلفن:                7218030 - 0831
                  4 - 7218063
فاکس:              7236489

آدرس ساختمان شماره  2
کرمانشاه - میدان آزادگان - انتهای شهرک پردیس
تلفن:                7269316 - 0831